Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sự dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn