Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần đầu tư PV2 kính gửi đến Quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT. Chi tiết như file đính kèm.

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần đầu tư PV2 kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT. Chi tiết như file đính kèm.

Xem thêm

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Chu Minh Châu, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Xem thêm

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phúc Anh, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông...

Xem thêm

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phúc Anh, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông...

Xem thêm

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết như file đính kèm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Xem thêm

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết như file đính kèm: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ chi tiết như file đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.  

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng năm 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng năm 2018. Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng năm 2018

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 12/07/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HDQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Cảnh Chánh Văn phòng kiêm người phụ trách quản trị Công ty. Công ty PV2 xin trân trọng thông báo. Chi tiết như sau: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trân trọng! Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 31/03/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 Biên bản họp ĐHĐCĐ...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2017

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2017 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 năm 2017

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, cụ thể như sau: Thời gian họp: Thời gian họp lần 1: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 31 tháng 03 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như sau: Báo cáo tài chính năm 2017 Giải trình báo cáo kiểm toán năm...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán : PV2 Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ...

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017  

Xem thêm

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng năm 2017

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng năm 2017. Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng năm 2017

Xem thêm

Nghị quyết Hội đồng quản trị PV2 ngày 30/06/2017

Ngày 30/06/2017, Hội đồng quản trị PV2 đã họp thường kỳ và thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty xin gửi tới quí cổ đông và các nhà đầu tư nghị quyết trên. Chi tiết như file đính kèm! Nghị quyết HĐQT ngày...

Xem thêm