Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng năm 2020, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm...

Xem thêm

Thông báo về giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) thông báo về giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. Chi tiết như file đính kèm! Công bố thông tin bất thường ngày...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2, báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình QT công ty 6 tháng đầu năm 2020

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2020, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/04/2020

Căn sứ theo nghị quyết số 05/2020/HĐQT ngày 21/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự chủ...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2019 của PV2 chi tiết như sau: Báo cáo thường niên năm 2019

Xem thêm

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:   Thời gian họp: 09h00 thứ Hai ngày 20 tháng 04 năm 2020 Địa điểm:...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng khoán ...

Xem thêm

Công bố thông tin về thành lập công ty TNHH Capital Gate

Ngày 12/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành nghị quyết thành lập Công ty TNHH Capital Gate.PV2 xin trân trọng gửi tới quí cổ đông, quí đối tác và khách hàng Công bố thông tin thành lâp công ty Capital...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2  xin trân trọng gửi đến quí cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2109

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2, báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019, chi tiết như file đính kèm! Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2019

Xem thêm

Công bố thông tin về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo qui hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai

Ngày 27/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 họp bất thường thông qua việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo qui hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai, Chi tiết như file đính kèm: Nghị quyết HĐQT Công ty PV2 ngày...

Xem thêm

Công bố thông tin về thành lập công ty TNHH Đầu tư Long Hội

Ngày 23/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 họp bất thường thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội, Chi tiết như file đính kèm: Công bố thông tin về việc thành lập công ty TNHH Đầu tư Long Hội Nghị quyết họp...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2018 của PV2 chi tiết như sau: Báo cáo thường niên năm 2018

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau: Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 1.Báo cáo...

Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 15

Ngày 13/03/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/03/2019 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà nội cấp. Trân trọng thông báo. Giấy phép kinh doanh thay...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng khoán ...

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Tôn Thiện Việt- Ủy viên HĐQT, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội...

Xem thêm