Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/04/2020

Căn sứ theo nghị quyết số 05/2020/HĐQT ngày 21/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự chủ...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2019 của PV2 chi tiết như sau: Báo cáo thường niên năm 2019

Xem thêm

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:   Thời gian họp: 09h00 thứ Hai ngày 20 tháng 04 năm 2020 Địa điểm:...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2018 của PV2 chi tiết như sau: Báo cáo thường niên năm 2018

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau: Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 1.Báo cáo...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 năm 2018

Ngày 31/03/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PV2 năm 2018...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018 của...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2017

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2017 của PV2. Bao_cao_thuong_nien_PV2_nam_2017

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, cụ thể như sau: Thu_moi_hop_DHDCD_201 0. Dự kiện chương trình Đại hội 2018 1. Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD2017...

Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018 3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017. 1.    Thời gian họp: –    Thời gian họp lần I: Khai mục vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2017 –    Thòi gian họp lần 2 (trong trường hợp lần 1 không thành công): Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 05...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 năm 2016

Ngày 06/06/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: –  Thời gian họp lần 2: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 06 tháng 06...

Xem thêm

Thông báo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 01/06/2016 của PV2

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo. Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức, tại thời điểm 09h00 ngày 01/06/2016, tổng số cổ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của PV2 là 13.784.700 cổ...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: –  Thời gian họp lần 1: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 06...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2015

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2015 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 2015

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2015 của PV2. Nghi quyet DHDCD...

Xem thêm