Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024 của PV2 Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 18 tháng 05 năm 2024 2. Địa điểm: Tầng 25,...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2024

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2024. Báo cáo tài chính quí I năm 2024 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2023 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2023 của PV2

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 của PV2 Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2022

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2022 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 năm 2022  

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 22 tháng 04 năm 2023 2. Địa điểm: Tầng 26,...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự của PV2

Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Công ty PV2 xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau: Thông báo thay đổi nhân sự Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022 của PV2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

­Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 06 năm 2022 2. Địa điểm: Tầng...

Xem thêm

Giải trình nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Giải trình nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Công văn giải trình nguyên...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chi tiết như file đính kèm! Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2021

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2021 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 năm 2021

Xem thêm

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý cổ đông và những người quan tâm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2 đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như đính kèm! Điều lệ Công...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự của PV2

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Công ty PV2 xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm