Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí III năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2023. Báo cáo tài chính quí III năm 2023 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 như file đính kèm. Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày 08/08/2023, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân...

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2023

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí II năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2023. Báo cáo tài chính quí II năm 2023 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công...

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 của PV2 Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2023. Báo cáo tài chính quí I năm 2023 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2022

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2022 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 năm 2022  

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 22 tháng 04 năm 2023 2. Địa điểm: Tầng 26,...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2022 như file đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán Giải trình BCTC năm...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí IV năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2022. Báo cáo tài chính quí IV năm 2022 Giải trình BCTC quí IV năm...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2022

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công...

Xem thêm