Đại lý bảo hiểm cho PVI

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PVI

PV2 được Tổng công ty bảo hiểm PVI, Thành viên của PVI Holdings – là nhà bảo hiểm phi nhân thọ số một Việt Nam uỷ quyền để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, theo đó PV2 chịu trách nhiệm giới thiệu, chào bán, cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, thu phí bảo hiểm hoặc thu xếp việc ký kết các hợp đồng bảo hiểm giữa PVI và người mua bảo hiểm.

Các sản phẩm bảo hiểm phân phối bao gồm:

 • Bảo hiểm Tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm Xây dựng và lắp đặt
 • Bảo hiểm Hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không
 • Bảo hiểm Thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển và tàu pha sông biển
 • Bảo hiểm Thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu sông và tàu cá
 • Bảo hiểm Trách nhiệm chung
 • Bảo hiểm Hàng không
 • Bảo hiểm Xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện
 • Bảo hiểm Tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm Thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm Nông nghiệp
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc:
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy
+ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 • Bảo hiểm con người