Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2019, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính và giải trình BCTC qúy 3 năm 2019

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 như file đính kèm! Báo cáo kiểm toán giữa niên độ năm 2019 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2019, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính qúy 2 năm 2019 Giải trình báo cáo tài chính qúy 2 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2019, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2019, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2019 Giải trình báo cáo tài chính qúy 1 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như file đính kèm. Trân trọng Báo cáo tài chính năm 2018 Giải trình BC tài chính năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 4 năm 2018 Giải trình BCTC quí 4 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sự dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2018, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 3 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 3 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2018 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 2 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 2 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2018, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2018, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 1 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 1 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 như file đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2017 Giải trình BC tài chính năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo tài chính quí 4 năm 2017 Giải trình BCTC qúi 4 nănm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư PV2 , báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017  

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III  năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo tài chính qúi 3 năm 2017 Giai trình BCTC qúi 3...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo kiểm toán giữa niên độ năm 2017 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo tài chính qúy II năm 2017 Giải trình_BCTC_Qúy II năm...

Xem thêm

Năm 2017, PV2 đặt mục tiêu lãi hơn 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội cổ đông của PV2 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nãm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: Sau kết...

Xem thêm

Giải trình BCTC năm 2016 lỗ

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 vừa có công văn giải trình BCTC năm 2016 lỗ. Tại báo cáo kiểm toán năm 2015 lập ngày 26/02/2012, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty là 475.945.867 đồng. Tại báo cáo kiểm toán năm 2016 lập ngày 03/03/2017, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty là...

Xem thêm