Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2018 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính qúi III năm 2018 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét. Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2018 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính qúi II năm 2018 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Ngày 16/07/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2018 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính qúi 1 năm 2018 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như sau: Báo cáo tài chính năm 2017 Giải trình báo cáo kiểm toán năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí IV năm 2017 Giải trình BCTC quí IV năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2017 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí III năm 2017 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét. Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2017 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí II năm 2017 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Ngày 07/07/2017, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2017 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí I năm 2017 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau: Báo cáo tài chính năm 2016 Giải trình báo cáo kiểm toán năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 Báo cáo giải...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2016 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí III năm 2016 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét. Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2016 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí II năm 2016 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 23/06/2016, Công ty PV2 đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/06/2016 đồng thời giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Kế toán cho bà Lê Thị Hương – Phó phòng Kế toàn...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2016 như file đính kèm. Trân trọng! Bao cao tai chinh qui I nam 2016 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015

Xem thêm
Trang 1 của 3123