Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng năm 2020, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2020, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí III năm 2020 Giải trình BCTC qúi III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán năm 2020 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 Giải trình BC tài chính giữa niên độ năm...

Xem thêm

Công bố thông tin công ty kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 06/08/2020, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2020, chi tiết như file đính kèm. Báo Báo cáo tài chính qúy 2 năm 2020

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2020, chi tiết như file đính kèm. Báo Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2020 Giải trình báo cáo tài chính qúy 1 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính năm 2019 Giải trình BC tài chính năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2019, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính qúy 4 năm 2019 Giải trình báo cáo tài chính qúy 4 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng năm 2019, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2019, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính và giải trình BCTC qúy 3 năm 2019

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 như file đính kèm! Báo cáo kiểm toán giữa niên độ năm 2019 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2019, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính qúy 2 năm 2019 Giải trình báo cáo tài chính qúy 2 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2019, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2019, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2019 Giải trình báo cáo tài chính qúy 1 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như file đính kèm. Trân trọng Báo cáo tài chính năm 2018 Giải trình BC tài chính năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 4 năm 2018 Giải trình BCTC quí 4 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sự dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2018, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 3 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 3 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2018 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 2 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 2 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2018, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm