Báo cáo tài chính quí I năm 2024

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2024. Báo cáo tài chính quí I năm 2024 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Giải trình BCTC năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí IV năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2023. Báo cáo tài chính quí IV năm 2023 Giải trình BCTC quí IV năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí III năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2023. Báo cáo tài chính quí III năm 2023 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 như file đính kèm. Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày 08/08/2023, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí II năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2023. Báo cáo tài chính quí II năm 2023 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2023. Báo cáo tài chính quí I năm 2023 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2022 như file đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán Giải trình BCTC năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí IV năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2022. Báo cáo tài chính quí IV năm 2022 Giải trình BCTC quí IV năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí III năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2022. Báo cáo tài chính quí III năm 2022 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 như file đính kèm. Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí II năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2022. Báo cáo tài chính quí II năm 2022 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2022. Báo cáo tài chính quí I năm 2022 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2021 như file đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán Giải trình BCTC năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí IV năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2021. Báo cáo tài chính quí IV năm 2021 Giải trình BCTC quí IV năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí III năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2021. Báo cáo tài chính quí III năm 2021 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 như file đính kèm. Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Ngày 09/08/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí II năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2021. Báo cáo tài chính quí II năm 2021 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm