Năm 2017, PV2 đặt mục tiêu lãi hơn 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo đó, Đại hội cổ đông của PV2 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nãm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Sau kết quả kinh doanh thua lỗ hơn 45 tỷ đồng năm 2016, và có khoản lỗ lũy kế gần 180 tỷ đồng do vậy PV2 không thể thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2016 và năm 2017 lợi nhuận thu được chuyển sang năm 2018.

Cổ đông cũng thông qua chủ trương thành lập Công ty con của PV2 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để triển khai dự án Khu dân cư theo Quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Công ty tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1.    Bầu ông Tôn Thiện Việt giữ chức vụ ủy viên HĐQT PV2 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 /04/2017.

2.    Bầu bà Chu Minh Phương giữ chức vụ ủy viên HĐQT PV2 với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/04/2017.

Tải file gốc