Báo cáo Kiểm toán năm 2010

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông,các nhà đầu tư  Báo cáo Kiểm toán năm 2010.

Tài liệu đính kèm:

1.Bao cao Kiem toan 2010