Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Ngày 09/08/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục được lựa chọn là đơn vị kiểm toán BCTC cho PV2 kể từ năm 2016 đến nay.