Báo cáo tài chính quí III năm 2010

Công ty Cổ phần đầu tư  và phát triển  PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính quí III  năm 2010.

Bao cao tai chinh qui III