Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 đã được soát xét

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 đã được soát xét.

Bao cao tai chinh da duoc soat xet