Báo cáo tài chính quí I năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quí I năm 2011.

Tài liệu đính kèm:

1.Giai trinh chenh lech qui I nam 2011 so voi qui I nam 2010.pdf

2. Bao cao tai chinh qui I nam 2011.pdf