Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông,các nhà đầu tư  Báo cáo Kiểm toán năm 2011

Bao cao tai chinh da kiem toan 2011