Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2018, chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn