Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng năm 2019, chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn năm 2019