Báo cáo tài chính quí II năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tài chính quí II năm 2011.

Tài liệu đính kèm:

Bao cao tai chinh quy II

Giai trinh chenh lech quy II nam 2011