Công bố thông tin về thành lập công ty TNHH Đầu tư Long Hội

Ngày 23/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 họp bất thường thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội, Chi tiết như file đính kèm:

Công bố thông tin về việc thành lập công ty TNHH Đầu tư Long Hội

Nghị quyết họp HĐQT