Báo cáo tài chính quí I năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2021. Báo cáo tài chính quí I năm 2021 Giải trình BCTC quí 1 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2020 như file đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2020 Giải trình BCTC năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2020. Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

PV2 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Chi tiết như file đính kèm! Công bố thông tin bất thường

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí II năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2020. Báo cáo tài chính quí 2 năm 2020  

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2020. Giải trình BCTC quí 1 năm 2020 Báo cáo tài chính quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2019 như file đính kèm. Giải trình BCTC năm 2019 Báo cáo tài chính năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí IV năm 2019 Giải trình BCTC quí 2 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2019. Báo cáo tài chính bán niên năm 20191 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí II năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2019. Báo cáo tài chính qúi 2 năm 2019 Giải trình BCTC qúi 2 nâm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2019. Báo cáo tài chính quí I năm 2019 Giải trình BCTC quí 1 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như file đính kèm. Trân trọng! Giải trình BCTC năm 2018 Báo cáo tài chính năm...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, xin thông báo thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm! Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 4 năm 2018 Giải trình BCTC quí 4 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sự dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2018, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 3 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 3 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2018 như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 2 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 2 năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán từ chứng khoán ra công chúng 06 tháng đầu năm 2018, chi tiết như file đính kèm: Báo cáo tiến độ sử dụng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2018, chi tiết như file đính kèm. Báo cáo tài chính quí 1 năm 2018 Giải trình báo cáo tài chính quí 1 năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo tài chính quí 4 năm 2017 Giải trình BCTC qúi 4 nănm...

Xem thêm