Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý cổ đông và những người quan tâm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2 đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như đính kèm!

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế hoạt động của HĐQT