PV2 góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ ALADDIN

Ngày 16/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ ALADDIN. Theo đó PV2 nắm giữ 49.000 cổ phần chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ ALADDIN.

Chi tiết tại đây