Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:
1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 18 tháng 05 năm 2024
2. Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 24/04/2024

Chi tiết xin mời xem:

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PV2

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm 2024

4. Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ 2024

4.1 Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024

4.2 Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2024

4.3 Tờ trình thông qua BCTC 2023 và phương án phân phối lợi nhuận

4.4 Tờ trình thông qua công ty kiểm toán BCTC 2024

4.5 Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT

4.6 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024