Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư PV2 , báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2017  

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III  năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo tài chính qúi 3 năm 2017 Giai trình BCTC qúi 3...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo kiểm toán giữa niên độ năm 2017 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2017 như file đính kèm! Báo cáo tài chính qúy II năm 2017 Giải trình_BCTC_Qúy II năm...

Xem thêm

Năm 2017, PV2 đặt mục tiêu lãi hơn 3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội cổ đông của PV2 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nãm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: Sau kết...

Xem thêm

Giải trình BCTC năm 2016 lỗ

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 vừa có công văn giải trình BCTC năm 2016 lỗ. Tại báo cáo kiểm toán năm 2015 lập ngày 26/02/2012, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty là 475.945.867 đồng. Tại báo cáo kiểm toán năm 2016 lập ngày 03/03/2017, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty là...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2016 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí III năm 2016 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét. Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2016 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí II năm 2016 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 23/06/2016, Công ty PV2 đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 24/06/2016 đồng thời giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Kế toán cho bà Lê Thị Hương – Phó phòng Kế toàn...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2016 như file đính kèm. Trân trọng! Bao cao tai chinh qui I nam 2016 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí IV năm 2015 Giải trình BCTC quí IV năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí III năm 2015 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được soát xét

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được soát xét. Báo cáo tài chính bán niên năm 2015

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Báo cáo tài chính quí II năm 2015 Giải trình BCTC quí II năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2015 như file đính kèm. Trân trọng! Bao cao tai tinh chinh qui I nam_2015 Giai trinh BCTC qui I...

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 như file đính kèm. Trân trọng! CV Giai trinhBao cao tai chinh da duoc kiem_toan nam...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí IV năm 2014

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2014. Báo cáo tài chính quí IV Công văn giải trình...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí III năm 2014

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2014. Báo cáo tài chính qui III Công văn giải...

Xem thêm