Thông báo thay đổi nhân sự của PV2

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Công ty PV2 xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi nhân sự