Thay đổi nhân sự

Ngày 23/01/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-VP về việc điều động bà Nguyễn Thủy Mỹ Hậu sang Ban kiểm toán nội bộ của PV2. Công ty PV2 xin trân trọng thông báo. Chi tiết như

file đính kèm.