Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng cuối năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2020. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm...

Xem thêm

Giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét

Ngày 09/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua chủ trương ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với ông  Hà Văn Trở, nội dung chi tiết như file đính kèm. Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

PV2 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Chi tiết như file đính kèm! Công bố thông tin bất thường

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2020. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 20/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020 của PV2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2019

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2019 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2019

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau: 1. Thu moi hop DHDCD nam 2020 2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du 3. Thong bao de cu, ung cu bo sung TV...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Capital Gate

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Capital Gate. chi tiết như file đính kèm. Nghị quyết số 01 HĐQT năm 2020 Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2019

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng cuối năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu cuối 2019. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2019. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển giao chủ đầu tư Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long tân và Phú hội, Huyện Nhơn Trạch ,Tỉnh Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v chuyển giao chủ đầu tư Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long tân và Phú hội, Huyện Nhơn Trạch ,Tỉnh Đồng Nai. chi tiết như file đính kèm. Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội. chi tiết như file đính kèm. Nghị quyết số 03 của HDDQT năm 2019 Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019. Nghị quyết họp hĐCĐ năm 2019 Biên bản họp HĐCD năm 2019 của...

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau: 1. ThuMoiHop Gui Co dong CBTT 2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du 4.1. Du kien chuong trinh Dai hoi...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, xin thông báo thay đổi nhân sự, chi tiết như file đính kèm! Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 15

Ngày 04/03/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/03/2019. Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần...

Xem thêm