Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 12/07/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HDQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Cảnh Chánh Văn phòng kiêm người phụ trách quản trị Công ty. Công ty PV2 xin trân trọng thông báo. Chi tiết như sau:

Thông báo thay đổi nhân sự