Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: ông Tôn Thiện Việt- Ủy viên HĐQT, chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ