Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: ông Nguyễn Phúc Anh chi tiết như file đính kèm:

Thông báo về ngày thay đổi sở hữu của cổ đông lớn