Thông cáo báo chí.

Ngày 16/12/2010 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển PVI chính thức niêm yết 18.250.708 cổ phiếu với mã giao dịch PV2 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 935/QĐ-SGDHN ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tài liệu: Thong Cao Bao Chi.pdf