Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

­Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 06 năm 2021 2. Địa điểm: Tầng...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết như file đính kèm! Trân trọng! Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 đã kết thúc đợt giao dịch, lý do không giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không đạt kỳ vọng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo kết thúc giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 , cụ thể như sau: – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn – Chức vụ hiện nay tại...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2020

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2020 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2020

Xem thêm

Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 (chi tiết như file đính kèm). Trân trọng! Thông báo giao dịch của cổ đông nội...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2020

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng cuối năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2020. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm...

Xem thêm

Giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét

Ngày 09/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua chủ trương ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với ông  Hà Văn Trở, nội dung chi tiết như file đính kèm. Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

PV2 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Chi tiết như file đính kèm! Công bố thông tin bất thường

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2020. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 20/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020 của PV2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2019

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2019 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2019

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau: 1. Thu moi hop DHDCD nam 2020 2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du 3. Thong bao de cu, ung cu bo sung TV...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Capital Gate

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Capital Gate. chi tiết như file đính kèm. Nghị quyết số 01 HĐQT năm 2020 Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2019

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng cuối năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu cuối 2019. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm...

Xem thêm