Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:
1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 22 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 24/03/2023

Chi tiết xin mời xem:

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PV2

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PV2

3.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023

4. Dự kiến chương trình Đại hội 2023

4.1 Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD 2022 và KHKD2023

4.2. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2023

4.3. Tờ trình BCTC + phân phối lợi nhuận

4.4. Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính

4.5. Báo cáo thù lao HĐQT

4.6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023