Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ (ngày 19/10/2012) theo kết quả tại Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ (ngày 19/08/2012). Kính mời Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư xem chi tiết tại file đính kèm.

Nghị quyết

Biên bản kiểm phiếu