PV2 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Ngày 05-05-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (trước đây là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển PVI)được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2.