THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp:
– Thời gian họp lần 1: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2017
– Thời gian họp lần 2 (trong trường hợp lần 1 không thành công): Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 05 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 01/03/2017
4. Nội dung : ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
– Báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 và kế hoạch HĐKD năm 2017;
– Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
– Tờ trình chủ trương thành lập công ty con tại Nhơn Trạch, Đồng Nai;
– Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT;
– Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2017;
– Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 29/03/2017.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
7. Đối với hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị PV2: theo thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị đính kèm.
8. Các tài liệu của Đại hội, mẫu xác nhận/ủy quyền, mẫu hồ sơ ứng cử … Quý vị cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty: www.pv2.com.vn
9. Quý Cổ đông xin lưu ý: Trong trường hợp Đại hội lần 01 không đủ điều kiện tiến hành (sẽ được công bố trên website: www.pv2.com.vn vào ngày 01/04/2017) thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 02 sẽ được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 05/04/2017 tại tầng 20, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
10. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
– Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
– Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
– Điện thoại: 84-4-6 2732659 Fax: 84-4-6 2732668 Email: canhdh@pv2.com.vn
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.
Trân trọng kính mời!

  • Tài liệu đính kèm:

0.Thông báo ứng cử đề cử HĐQT PV2

1. Đơn ứng cử HĐQT

2. Đơn đề cử HĐQT

3. Đơn đề cử nhóm cổ đông

4.Mẫu SYLL

5. Xác nhận ủy quyền tham dự

6. Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông

  • Nội dung tại hội đồng cổ đông năm 2017

0.Dự kiến chương trình Đại hội 2017

1. Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD2016 và KHKD 2017 của Tổng Giám đốc

2.Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

3. Tờ trình chủ trương thành lập Công ty con tại Nhơn Trạch ,Đồng Nai

4 . Báo cáo của HĐQT tai ĐHĐCĐ 2017

5. Tờ trình BCTC + phân phối lợi nhuận

6. Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán BCTC

7. Báo cáo thù laoHĐQT

8. Tờ trình bầu bổ sung HDQT

8.1 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Tôn Thiện Việt

8.2 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Chu Minh Phương

9. Quy chế bầu cử TV HĐQT

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2017