Thông báo thay đổi tên Công ty

Thông báo thay đổi tên Công ty -Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 07/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI về việc đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính; Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký...

Xem thêm

PV2 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Ngày 05-05-2011 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (trước đây là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển PVI)được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ...

Xem thêm