Thông báo thay đổi nhân sự ngày 20/04/2020

Căn sứ theo nghị quyết số 05/2020/HĐQT ngày 21/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm:

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt