Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV2.

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020