Đầu tư tài chính

Hoạt động đầu tư tài chính được hình thành và thực hiện trên cơ sở các đánh giá và phân tích về môi trường kinh tế vĩ mô, triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam, triển vọng phát triển kinh tế của các ngành nghề kinh tế và mục tiêu kinh doanh cụ thể của công ty.

Các hoạt động đầu tư tài chính đang được thực hiện tại PV2:

– Kinh doanh chứng khoán trên thị trường niêm yết và thị trường OTC;

– Repo chứng khoán;

– Nhận uỷ thác đầu tư;

– Hợp tác đầu tư chứng khoán trên thị trường niêm yết.