Thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 31/10/2011, Hội đồng Quản trị PV2 đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ – HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty. Theo đó, bà Nguyễn Thùy Linh, cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng PV2 thay thế ông Phan Xuân Thắng kể từ ngày 01/11/2011.

Nghị quyết cũng đã thông qua việc hủy Quyết định số 47/QĐ – HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/10/2011 về việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Thường giữ chức vụ Kế toán trưởng PV2 kể từ ngày 01/11/2011 theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ – HĐQT ngày 24/10/2011 trước đây.

Xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông toàn văn Nghị quyết.

Nghi quyet HDQT