Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý 3 năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 3 năm 2011.

Bao cao quan tri cong ty quy 3