Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý II năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 2 năm 2011.

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty