Nghị quyết họp HĐQT PVI Invest lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2007 – 2012)

Ngày 08/03/2011, Hội đồng quản trị PVI Invest đã họp phiên họp lần thứ XII (nhiệm kỳ 2007 – 2012) để thông qua tài liệu, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và chủ trương mua cổ phiếu quỹ.

Kính gửi tới các Quý vị cổ đông nghị quyết cuộc họp như file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Nghị quyết HÐQT lần XII