Ngày 14/02/2011, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung PV2

Căn cứ công văn số 68/TB-SGDHN ngày 30/01/2011 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PV2 niêm yết bổ sung, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển PVI trân trọng thông báo như sau:
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư & Phát triển PVI
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
– Mã chứng khoán: PV2;
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
– Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 19.099.292 cổ phiếu
(Mười chín triệu không trăm chín chín nghìn, hai trăm chín hai cổ phiếu);
– Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 190.992.920.000 đồng
(Một trăm chín mươi tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng);
– Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 37.350.000 cổ phiếu
(Ba mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi nghìn cổ phiếu);
– Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 373.500.000.000 đồng
(Ba trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng);
– Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 14/02/2011.

Tài liệu download:

Thongbao.pdf (260205)