Nghị quyết HĐQT PVI Invest ngày 27/01/2011

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển PVI xin gửi tới quý vị cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết số 11/NQ-HĐTQ ngày 27/01/2011 để quý vị tham khảo

NQ HDQT27012011