PVIInvest thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 07

Ngày 04/01/2011 PVI Invest đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 07. Theo đó vốn điều lệ PVI Invest (cũng là vốn thực góp) tăng lên 373.500.000.000 đồng. Trân trọng thông báo.

Tài liệu download: GDKD07