Thông báo việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010.

Chitracotucdot1nam2010

Mau dang ky