Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở Mục III công văn số 34/SGDHN-QLNY ngày 05/01/2024 của Sở GDCK HN về việc công bố thông tin định kỳ quý I/2024, cung cấp danh sách NNB và NCLQ của NNB và rà soát công tác kiểm toán nội bộ, Công ty PV2 xin gửi tới quý cổ đông, các nhà đầu tư CV báo cáo Sở GDCK  HN việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, chi tiết như file đính kèm.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ