Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 07/04/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

Dieu le Cong ty Co phan Dau tu PV2.pdf