Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 của PV2

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2023