PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau:
Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2
Mã chứng khoán                    : PV2
Loại chứng khoán                  : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch                : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch                         : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng        : 24/03/2023
1.Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Nội dung cụ thể:
– Tỷ lệ thực hiện                     : 01 cổ phiếu –  01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện             :  22/04/2023
– Địa điểm thực hiện              : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
– Nội dung họp                       : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
Chi tiết văn bản xin mời Quý cổ đông tham khảo: